Luty na osnowie cyny

Luty na osnowie cyny

Najbardziej rozpowszechnionymi lutami miękkimi są stopy na osnowie cyny. Czysta cyna nie znajduje obecnie zastosowania jako lut, przede wszystkim ze względu na wysoką jej cenę i niskie własności wytrzymałościowe. Dodatkowym czynnikiem … Czytaj dalej . . .

Zwilżanie metalu lutem

Zwilżanie metalu lutem zawsze prowadzi do powstawania bądź roztworów stałych, bądź faz międzymetalicznych. Metale nie rozpuszczające się wzajemnie i nie tworzące faz międzymetalicznych nie zwilżają jedne drugich.Takimi parami metali są np. żelazo i ołów, miedź … Czytaj dalej . . .

Fizyczne podstawy lutowania

Trwałość lutowanego połączenia w dużym stopniu zależy od przylegania lutu do połączonych powierzchni, co z kolei jest uzależnione od zdolności zwilżania, tj. zdolności pokrywania powierzchni lutowanych części cienką, równomierną i nieprzerwaną powłoką ciekłego lutu. Warunkiem … Czytaj dalej . . .

Rodzaje lutowania

W zależności od temperatury topnienia luty dzielą się na:
a)    miękkie (łatwo topliwe), o temperaturze topnienia do ok. 450°C
b)    twarde (trudno topliwe), o temperaturze topnienia powyżej 450°C.

Odpowiednio, lutowanie lutami miękkimi nosi nazwę lutowania … Czytaj dalej . . .

Wymagania stawiane lutom

Ogólne wymagania stawiane lutom można ująć w następujących punktach:

1)    górna temperatura topnienia lutu (likwidus) musi być niższa od dolnej temperatury topnienia lutowanych metali (solidusu),
2)    lut powinien dobrze zwilżać powierzchnie lutowanych części,
3)    powinowactwo … Czytaj dalej . . .

Ogólne wiadomości o lutowaniu

Lutowanie jest procesem polegającym na łączeniu tworzyw metalowych jedno- lub różnoimiennych, a także tworzyw metalowych z niektórymi materiałami niemetalowymi (np. ceramiką), za pomocą dodatkowego, roztopionego metalu, zwanego hitem, którego temperatura topnienia jest znacznie niższa od … Czytaj dalej . . .