Luty na osnowie cyny

Luty na osnowie cyny

Najbardziej rozpowszechnionymi lutami miękkimi są stopy na osnowie cyny. Czysta cyna nie znajduje obecnie zastosowania jako lut, przede wszystkim ze względu na wysoką jej cenę i niskie własności wytrzymałościowe. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym zastosowanie cyny jako lutu jest występująca w temperaturze 13,2°C przemiana alotropowa cyny, połączona ze znacznym wzrostem objętości i pojawieniem się dużych naprężeń wewnętrznych, które powodują rozkład cyny białej w szary proszek. Zjawisko to, zwane zarazą cynową, występuje tylko w czystej cynie albo w cynie zanieczyszczonej aluminium lub cynkiem. W lutach zawierających powyżej 5% ołowiu, 0,5% antymonu lub 0,1% bizmutu zaraza cynowa nie występuje.
Poważne zastosowanie znalazła jednak cyna jako główny składnik lutów miękkich oraz do cynowania. W Polsce poszczególne gatunki cyny są ujęte w PN-74/H-82204.
Wśród lutów na osnowie cyny najliczniejszą grupę stanowią stopy cynowo-ołowiowe.

Tablica. Skład chemiczny i zastosowanie cyny (wg PN-74/H-82204)

Znak

gatunku

Zawartość Sn Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń, %° Przykłady

zastosowania

min % Sb As Bi Cu Fe Pb
Sn 99,9 99,90 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,04 cynowanie blach oraz sprzętu kuchennego i mleczarskiego
Sn 99,85 99,85 0,02 0,04 0,01 0,02 0,01 0,05 cynowanie blach oraz sprzętu kuchennego i kotłów do gotowania artykułów spożywczych; wytwarzanie stopów niskotopliwych oraz stopów łożyskowych wysokocynowych
Sn 99,75 99,75 0,08 0,05 0,08 0,05 0,01 0,08 cynowanie blach; wytwarzanie stopów drukarskich i niskotopliwych, stopów łożyskowych wysokocynowych, brązów cynowych bezołowiowych oraz mosiądzów cynowych
Sn 99 99,00 0,2 0,1 0,2 0,1 0,01 0,5 wytwarzanie stopów drukarskich, stopów łożyskowych niskocynowych oraz brązów odlewniczych cynowo–cynkowo-ołowiowych
 Zawartość zanieczyszczeń orientacyjna, W cynie do cynowania sprzętu kuchennego i mleczarskiego zawartość arsenu nie może przekraczać 0,015%.

Układ równowagi cyna-ołów

tmp56e6-1

 Jak widać, przy zawartości 38,1% Pb w układzie cyna-ołów tworzy się eutektyka o stałej temperaturze topnienia i krzepnięcia równej 183,3°C. Eutektyka ta jest mieszaniną drobnych kryształów roztworu stałego granicznego α cyny w ołowiu i kryształów roztworu stałego granicznego β ołowiu w cynie. Lut o składzie eutektycznym daje po ochłodzeniu szybkie połączenie jednocześnie we wszystkich miejscach. Luty o zawartości cyny większej od 61,9% składają się z jasnych kryształów roztworu stałego granicznego β ołowiu w cynie i eutektyki, luty o zawartości cyny mniejszej; od 61,9% — z ciemnych kryształów roztworu stałego granicznego a cyny| w ołowiu i eutektyki. Przykładowe mikrostruktury lutów zawierających 30, 40, 50 i 60% Sn podano na rysunku, a ich skład zaznaczono na układzie równowagi cyna-ołów.
tmpfa5e-1
Mikrostruktury lutów cynowo-ołowiowych: a) LC30, b) LC40, c) LC50, d) LC60. Widoczne ciemne kryształy roztworu stałego granicznego a cyny w ołowiu na tle jasnej, dwufazowej eutektyki a +/1. Pow. 250x.
Przy zawartości ołowiu od 2,6 do 80,5% wszystkie stopy cyna-ołów zaczynają się topić w tej samej temperaturze równej 183,3°C. Temperatura końca topnienia tych stopów jest różna i rośnie w miarę oddalania się ód składu eutektycznego, a tym samym powiększa się zakres krzepnięcia tych stopów. Przy składzie 60% Sn i 40% Pb (skład bliski eutektycznemu) zakres krystalizacji wynosi około 7°C, przy składzie 40% Sn i 60% Pb zakres krystalizacji powiększa się do prawie 70°C, a przy składzie 20% Sn i 80% Pb — wynosi już ponad 100°C. Dopiero po przekroczeniu zawartości ołowiu 80,5% zakres krzepnięcia maleje dzięki podwyższaniu się temperatury początku topnienia.

Duży zakres krystalizacji jest oczywiście niekorzystny, gdyż może powodować powstawanie porów w lutowinie, a tym samym obniżenie wytrzymałości i pogorszenie szczelności połączenia.

Rozgraniczenie lutów na osnowie cyny zawierających ołów i lutów na osnowie ołowiu z dodatkiem cyny jest dość trudne, dlatego większość norm do lutów cynowo-ołowiowych zalicza również luty zawierające ponad 50% ołowiu. Praktycznie w lutach cynowo-ołowiowych zawartość ołowiu, wprowadzanego głównie dla obniżenia ceny lutów, wynosi od 7 do 97 %, zależnie od ich przeznaczenia. Ponadto luty cynowo-ołowiowe zawierają pewne ilości antymonu, bądź wskutek zanieczyszczenia cyny, bądź dodawanego celowo dla zastąpienia cyny i podwyższenia twardości i wytrzymałości lutu. Dodatek antymonu nie może jednak przekraczać 7%, ponieważ przy większych zawartościach tworzy się w hicie międzymetaliczna faza SnSb, wywołująca jego kruchość, a tym samym nieużyteczność.

Czasem dla polepszenia własności mechanicznych i technologicznych, a także odporności na korozję, do lutów cynowo-ołowiowych wprowadza się niewielkie ilości srebra (1-5%) lub miedzi (do 2%).

Niedopuszczalne są natomiast w tych lutach domieszki aluminium i cynku, ponieważ pierwiastki te nawet w minimalnych ilościach powodować mogą grudkowatość lutu, pęknięcia na gorąco i pogorszenie przyczepności. Grudkowatość lutu wywołują również zanieczyszczenia żelazem ponad 0,1%, krzemem ponad 0,1% i arsenem ponad 0,5%.