Oznaczanie platyny w próbce złota

Oznaczenie platyny w stopach ze złotem, srebrem i miedzią można przeprowadzić metodą kupelacyjną w ten sposób, że odważoną próbkę stopu w ilości 0,250 g inkwartuje się srebrem w stosunku 1:2,5, podobnie jak przy oznaczaniu samego złota. Tak przygotowany ładunek poddaje się kupelacji w temperaturze 1150°C, z dodatkiem 3-15 g ołowiu, zależnie od ilości metalu nieszlachetnego znajdującego się w stopie. Po odkupelowaniu pozostaje na kupelce ziarno złożone z platyny, złota i srebra. Ziarno takie rozkuwa się, żarzy, walcuje i zwija w zwitki, podobnie jak przy oznaczaniu złota. Następnie zwitki wygotowuje się w temperaturze 240°C w stężonym kwasie siarkowym o c. wł. 1,83. Gotowanie przeprowadza się w 20 ml kwasu siarkowego trzykrotnie po 15 minut. Przez gotowanie w kwasie siarkowym cała ilość srebra znajdującego się w zwitkach przechodzi do roztworu. Zwitki przemywa się wodą destylowaną, suszy, żarzy i waży. Ciężar zwitków daje sumę platyny i złota w badanym stopie. Po odważeniu działa się na zwitki — zależnie od ich ciężaru — potrójną ilością srebra i ponownie kupeluje z 1 g ołowiu. Odkupelowane ziarna obrabia się jak zwykle w celu otrzymania zwitków, które następnie gotuje się raz w kwasie azotowym o c. wł. 1,20, a następnie drugi raz w kwasie azotowym o c. wł.

1,30. Przez gotowanie w kwasie azotowym cała ilość platyny i dodanego srebra przechodzi do roztworu, a nienaruszone pozostaje tylko złoto. Po przemyciu zwitki złota suszy się, żarzy i waży. Dla upewnienia się, czy platyna została zupełnie usunięta ze zwitków, powtarza się inkwartację srebrem, kupelację i gotowanie w kwasie azotowym, aż do otrzymania stałej wagi zwitków. Zwykle czynność tę powtarza się trzykrotnie. Od otrzymanego poprzednio ciężaru sumy złota i platyny odejmuje się ciężar zwitków czystego złota, a otrzymana różnica daje zawartość platyny w badanym stopie.